top of page

Protokoll fra årsmøte 2023

gradering_edited.jpg

 28. mars 2023

 1. Det var 8 stemmeberettiget på årsmøtet.

 2. Tor Arne Sandholt ble valgt til Ordstyrer.

 3. Terje Førsund ble valgt til referent.

 4. Frode Grønningsæter og Kristoffer Torseth ble valgt til å underskrive protokollen.

 5. Årsmøtet godkjente enstemmig innkallingen.

 6. Årsmøtet godkjente enstemmig sakslisten.

 7. Årsmøtet godkjente enstemmig forretningsorden.

 8. Klubbens leder Tor Arne gikk igjennom styrets årsberetning. David påpekte manglende renter, slik at sparekontoen endres til det korrekte: 304.707,-. Katagruppen har bestått av 13 elever, ikke 12 som skrevet. Begge deler endres. Beretningen ble enstemmig godkjent.

 9. Klubbens kasserer David presenterte regnskapet. Klubben fikk i 2022 et overskudd på 203.521,31, mot budsjetterte 23.900,-. Omsetningen ble største noen sinne, men 1.063.730 kroner. Dette blant annet takket være gode tilskudd. Det har også vært en økning av medlemsinntektene.
  Utgifter: 4300 ble noe høyere pga innkjøp til oppussing&forbedringer. 4310 ble også vesentlig høyere utgift enn planlagt (innkjøpte varer for salg, som drakter, kopper, trøyer etc). Renholdsutgiftene er høye, men det er viktig, ikke minst i forbindelse Covid. Totale kostnader på 860.209 kroner.
  Klubben har en sunn drift, og en god reserve på bok. Kontrollkomiteen har godkjent regnskapet uten kommentarer.

 10. Ingen innkomne forslag eller saker.

 11. Klubbens medlemskontingent blir uforandret på 150,- kroner. Styret fikk videre enstemmig godkjenning for å sette treningsavgiften.

 12. Budsjettet ble presentert av kasserer. Styret fremla et forslag til budsjett for 2023, og har prøvd å lage et nøkternt budsjett tilpasset situasjonen. Styret fremla et budsjett med en inntekt på 720.000 kroner og utgifter på 734.100 kroner. Dette vil i så fall gi et lite underskudd på 14.100 kroner.
  Post 3210 endres fra 40.000 til 12.000, og post 3400 økes fra 412.379 til 440.379,-.
  Post 4310 flyttes til 4320, som dermed endres til 28.000,-

 13. Organisasjonsplanen består av Styret og trenergruppen, i tillegg har klubben tidvis en aktiv foreldregruppe.

 14. Valg:

  1. Følgende ble valgt enstemmig inn i styret:
   Nestleder: David Nymoen for 2 år (enstemmig valgt)
   Styremedlem for 2 år: Alle enstemmig valgt

   • Terje C Førsund

   • Robert Sæbø Nilsen

Varemedlem for 1 år: Begge ble enstemmig valgt

 • 1. vara Eva Marie Mathiesen

 • 2. vara Tor Vidar Norbeck

 

 1. Kontrollkomite: Følgende ble valgt: Kenneth Fidje og Marius Larsen, med Bob Mohammed Sharaf som vara.

 2. Styret fikk fullmakt til å velge representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

 3. Valgkomite: Pga innhabilitet i foreslåtte opplegg, ba styret om fullmakt til å finne nye kandidater, utover Johnny og Josefine som ble valgt inn.

  • Leder: Mangler

  • Medlem: Johnny Døhlen og Josefine Simensen

  • Vara: Mangler

 

 

Møtereferent: Terje Førsund                            
 

bottom of page