Protokoll fra årsmøte 2021

ØRBS_sommergradering.PNG

Teams-møte 14. april 2021

 1. Det var 9 stemmeberettiget på årsmøtet.

 2. Tor Arne Sandholt ble valgt til Ordstyrer.

 3. Terje Førsund ble valgt til referent.

 4. Even Flåte og Eva Mari Mathisen ble valgt til å underskrive protokollen.

 5. Årsmøtet godkjente enstemmig innkallingen, sakslisten og forretningsorden.

 6. Klubbens leder Tor Arne gikk igjennom styrets årsberetning. Beretningen ble enstemmig godkjent.

 7. Klubbens kasserer David presenterte regnskapet. Dette viste et overskudd på 179.029 kroner, med en omsetning på 757.902 kroner. Omsetningen i 2020 ble preget av Covid-situasjonen, men takket være god støtte og nøktern pengebruk har klubben allikevel endt godt. Klubben valgte å si opp renholder, for å spare penger. Men i 2020 ble det brukt mye til innkjøp av støvsugere og ikke minst mye desinfeksjonssprit. Pr 31.12.2020 har klubben 689.358 kroner på konto. Regnskapet er signert av kontrollkomiteen uten merknad, og ble enstemmig godkjent. Dog var det skrevet en feil med at det var et underskudd og ikke overskudd på nevnte 179.029 kroner. Dette må korrigeres.

 8. Ingen innkomne forslag eller saker.

 9. Klubbens medlemskontingent blir uforandret på 150,- kroner. Styret fikk videre enstemmig godkjenning for å sette treningsavgiften.

 10. Budsjettet ble presentert av kasserer. Styret fremla et forslag til budsjett for 2021, og har prøvd å lage et nøkternt budsjett tilpasset situasjonen. Styret fremla et budsjett med en inntekt på 825.000 kroner (bl.a. på god støtte bl.a. fra Sparebankstiftelsen). Utgiftene for 2021 ble budsjettert med kroner. Dette vil i såfall gi et underskudd på 51.100 kroner. Budsjettet ble godkjent enstemmig.

 11. Organisasjonsplanen består av Styret og trenergruppen, i tillegg har klubben tidvis en aktiv foreldregruppe.

 12. Valg:

  1. Følgende ble valgt enstemmig inn i styret:
   Nestleder: David Nymoen for 2 år (enstemmig valgt)
   Styremedlem for 2 år: Alle enstemmig valgt

   • Terje Førsund

   • Robert Sæbø Nilsen

Varemedlem for 1 år: Begge ble enstemmig valgt

 • 1. vara Eva Marie Mathiesen

 • 2. vara Inge Gammelli

 

 1. Kontrollkomite: Følgende ble valgt: Kenneth Fidje og Guro Djupvik, med Even Flåte som vara.

 2. Valgkomite: Følgende ble valgt

  • Leder: Christine Meklenborg Nilsen

  • Medlem: Markus Gjervik og Johnny Dølen

  • Vara: Even Flåte

 3. Styret fikk fullmakt til å velge representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

 

 

Møtereferent: Terje Førsund                            
 

 

 

Protokollsignatur:

 

Even Flåte                                                    Eva Mari Mathisen