top of page

Protokoll fra årsmøte 2022

29. mars 2022

 1. Det var 6 stemmeberettiget på årsmøtet.

 2. Tor Arne Sandholt ble valgt til Ordstyrer.

 3. Terje Førsund ble valgt til referent.

 4. Eva Marie Mathiesen og Kristoffer Torseth ble valgt til å underskrive protokollen.

 5. Årsmøtet godkjente enstemmig innkallingen, sakslisten og forretningsorden.

 6. Klubbens leder Tor Arne gikk igjennom styrets årsberetning. Beretningen ble enstemmig godkjent.

 7. Klubbens kasserer David presenterte regnskapet. Pga tidspunktet for kostnadsføring for en større post for oppussing i 2020, bør det samlede overskuddet for disse to periodene sees under ett. Regnskapsmessig sett ble det et underskudd i 2021 på 15.085,19. Sett over de to siste periodene ble det et overskudd på ca 80.000 i året. Klubben har en sunn drift, og en god reserve på bok. Kontrollkomiteen har godkjent regnskapet uten kommentarer.

 8. Ingen innkomne forslag eller saker.

 9. Klubbens medlemskontingent blir uforandret på 150,- kroner. Styret fikk videre enstemmig godkjenning for å sette treningsavgiften.

 10. Budsjettet ble presentert av kasserer. Styret fremla et forslag til budsjett for 2022, og har prøvd å lage et nøkternt budsjett tilpasset situasjonen. Styret fremla et budsjett med en inntekt på 690.000 kroner. Utgiftene for 2022 er budsjettert med 666.100 kroner. Dette vil i så fall gi et overskudd på 23.900 kroner. Årsmøtet ønsket å endre post 3400 fra 175.000 til 200.000 kroner, og avsetter en sum kroner 25.000 til sosiale aktiviteter. Overskuddet blir dermed uendret.

 11. Organisasjonsplanen består av Styret og trenergruppen, i tillegg har klubben tidvis en aktiv foreldregruppe.

 12. Valg:

  1. Følgende ble valgt enstemmig inn i styret:
   Leder: Tor Arne for 2 år (enstemmig valgt)
   Styremedlem for 2 år: Alle enstemmig valgt

   • Kristoffer Torseth

   • Frode Grønningsæter

   • Camilla Hagen

Varemedlem for 1 år: Begge ble enstemmig valgt

 • 1. vara Eva Marie Mathiesen

 • 2. vara Tor Vidar Norbeck

 

 1. Kontrollkomite: Følgende ble valgt: Kenneth Fidje og Guro Djupvik, med Eva Marie som vara.

 2. Valgkomite: Følgende ble valgt

  • Leder: Christine M. Nilsen

  • Medlem: Johnny Døhlen og Markus Gjervik

  • Vara: Frode Grønningsæter

 3. Styret fikk fullmakt til å velge representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

 

 

Møtereferent: Terje Førsund                            
 

 

Protokollsignatur:

 

Kristoffer Torseth                                                     Eva Mari Mathisen

                              

bottom of page