top of page

Blog

Innkalling til digitalt årsmøte i ØRBS 14. april


Digitalt årsmøte på TEAMS for Øvre Romerike Budosenter blir onsdag 14. april kl 19:00. Påmelding må gjøres ved å sende e-post til budosenteret@gmail.com Du vil deretter få tilsendt en møteinnkalling på programmet TEAMS. På e-posten må du oppgi navn på medlem som skal delta. Du må være betalende medlem, samt over 15 år for å være stemmeberettighet.


Agenda


1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge dirigent(er).

3. Velge protokollfører(e).

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5. Godkjenne innkallingen.

6. Godkjenne saklisten.

7. Godkjenne forretningsorden.

8. Behandle idrettslagets årsberetning.

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].

10. Behandle forslag og saker.

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12. Vedta idrettslagets budsjett.

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14. Foreta valg


Følgende er på valg:


- Nestleder (David Nymoen)

- 2 styremedlemmer (Terje Choi Førsund og Robert Sæbø Nilsen)

- Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.

- Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

- Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

- Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.


Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.


Viser for øvrig til NIF lovnormer for idrettslag


Velkommen til årsmøte


Med vennlig hilsen

Øvre Romerike Budo Senter


Tor Arne Sandholt

Styreleder

Comments


Arkiv
bottom of page