top of page

Blog

Digitalt årsmøte i Øvre Romerike Budo Senter


Innkalling til digitalt årsmøte i TEAMS for Øvre Romerike Budosenter

Dato: Onsdag 13. mai Klokkeslett: 19.00 Sted: TEAMS

Påmelding må gjøres ved å sende mail til budosenteret@gmail.com

Du må oppgi navn på medlem som skal delta. Du må være betalende medlem, samt over 15 år for å være stemmeberettighet. Du vil deretter få tilsendt en møteinnkalling på programmet TEAMS.

Agenda

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge dirigent(er).

3. Velge protokollfører(e).

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5. Godkjenne innkallingen.

6. Godkjenne saklisten.

7. Godkjenne forretningsorden.

8. Behandle idrettslagets årsberetning.

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].

10. Behandle forslag og saker.

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12. Vedta idrettslagets budsjett.

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14. Foreta følgende valg: a) Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Følgende er på valg:

  • Leder (Tor Arne Sandholt)

  • 3 styremedlemmer (Maria Bragais-Flåte, Frode Grønningsæter og Kristoffer Torseth)

  • 2 varemedlemmer (Markus Gjervik og Christine Meklenborg Salvesen)

  • Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.

  • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

  • Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

  • Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Viser for øvrig til NIF lovnormer for idrettslag

Velkommen til årsmøte

Viser for øvrig til NIF lovnormer for idrettslag

Velkommen til årsmøte

Med vennlig hilsen Øvre Romerike Budo Senter

Tor Arne Sandholt Styreleder

Arkiv
bottom of page