Blog

Innkalling til årsmøte 2019 i Øvre Romerike Budo Senter

March 6, 2019

 

Dato: Onsdag 20. mars 2019
Klokkeslett: Kl 19.00
Sted: Budosenteret

Innkalling til årsmøte i Øvre Romerike Budo Senter

 

Agenda

1.    Godkjenne de stemmeberettigete[1].
2.    Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3.    Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4.    Behandle idrettslagets årsberetning.
5.    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. (Signert av kontrollkomiteen)
6.    Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å                         fastsette treningsavgift.
7.    Vedta idrettslagets budsjett for 2019
8.    Behandle idrettslagets organisasjonsplan.[2]
9.    Foreta følgende valg:[3]
       a) Nestleder
       b) Styremedlemmer som er på valg (minimum en kvinne skal være i styret) og                   varamedlemmer[4]
       c) To representanter til kontroll komité (minimum en kvinne).
       d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har                         representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
       e) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

 

Leder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

 

[1] For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnede organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt
[2] Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.
[3] Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitsvalgte det er behov for.
[4] Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Styremedlemmer kan velges til spesifikke oppgaver.

 

Velkommen til årsmøte


Med vennlig hilsen
For styret

 

Tor Arne Sandholt
Styreleder ØRBS

Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Archive
Please reload

Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
Våre sponsorer

Vi trener på LetoHallen. 
Kjør forbi Puls, rundt hjørnet på kortsiden. Da ser du oss!

  • White Facebook Icon

Du kan ringe klubbens leder Tor Arne Sandholt 
på mobil 905 63 106

© 2019 Øvre Romerike Budo Senter