top of page

Blog

Innkalling til Årsmøte ØRBS 2018

Dato: Tirsdag 13. mars.

Klokkeslett: Kl 20.00

Sted: Budosenteret i Letohallen

Agenda

 1. Godkjenne de stemmeberettigete[1].

 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

 4. Behandle idrettslagets årsberetning.

 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. (Signert av kontrollkomiteen)

 6. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgift.

 7. Vedta idrettslagets budsjett for 2018

 8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.[2]

 9. Foreta følgende valg:[3]

 10. Styreleder

 11. Styremedlemmer som er på valg (minimum en kvinne) og varamedlemmer[4]

 12. To representanter til kontroll komité (minimum en kvinne).

 13. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

 14. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Leder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Velkommen til årsmøte

Med vennlig hilsen

For styret

Tor Arne Sandholt

Styreleder ØRBS

[1] For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt

medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnede

organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt

[2] Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.

[3] Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitsvalgte det er behov for.

[4] Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Styremedlemmer kan velges til spesifikke oppgaver.

Arkiv
bottom of page