Blog

Innkalling til Årsmøte i ØRBS

February 8, 2017

 

 

 

Dato: Onsdag 15. mars 2017

Klokkeslett: Kl  20.00

Sted: Budosenteret i Letohallen

 

 

Agenda

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.

 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

 4. Behandle idrettslagets årsberetning.

 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. (Signert av kontrollkomiteen)

 6. Fastsette medlemskontingent

 7. Vedta idrettslagets budsjett

 8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.[1]

  • Foreta følgende valg:[2]

  • Nestleder

  • Tre styremedlemmer og null varamedlemmer[3]

  • Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

  • To revisorer (minimum en kvinne).[4]

  • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

  • Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

 

Leder velges enkeltvis (ikke på valg). De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

 

 

 

[1] Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.

 

[2] Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitsvalgte det er behov for.

 

[3] Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Styremedlemmer kan velges til spesifikke oppgaver.

 

[4] Idrettslag med årlig omsetning på under kr 5 millioner må ha en kontrollkomité med minst to medlemmer.

Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Archive
Please reload

Follow Me
 • Grey Facebook Icon
 • Grey Twitter Icon
 • Grey Instagram Icon
 • Grey Pinterest Icon
Våre sponsorer

Vi trener på LetoHallen. 
Kjør forbi Puls, rundt hjørnet på kortsiden. Da ser du oss!

 • White Facebook Icon

Du kan ringe klubbens leder Tor Arne Sandholt 
på mobil 905 63 106

© 2019 Øvre Romerike Budo Senter