top of page

Blog

Årsmøte for Budosenteret er Tirsdag 12. mars klokken 19:00 på Budosenteret.Agenda


1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge dirigent(er).

3. Velge protokollfører(e).

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5. Godkjenne innkallingen.

6. Godkjenne saklisten.

7. Godkjenne forretningsorden.

8. Behandle idrettslagets årsberetning.

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].

10. Behandle forslag og saker.

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12. Vedta idrettslagets budsjett. 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 14. Foreta valg


Følgende er på valg:

- Leder (Tor Arne Sandholt)

- 3 styremedlemmer (Kristoffer Torseth, Frode Grønningsæter og Camilla Hagen)

- 2 varamedlemmer (1. vara Eva Marie Mathiesen, 2. vara Tor Vidar Norbeck)

- Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.

- Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

- Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. - Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.


Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. Viser for øvrig til NIF lovnormer for idrettslag.


Velkommen til årsmøte.


Med vennlig hilsen

Øvre Romerike Budo Senter


Tor Arne Sandholt

Styreleder

Commenti


Arkiv
bottom of page